Regulamin

Regulamin

działania Redakcji miesięcznika samorządowego „Koziańskie Wiadomości”

z dnia 15 września 2014 r.

 

 

1. Zadaniem Redakcji jest wydawanie miesięcznika samorządowego „Koziańskie Wiadomości”.

2. Wydawcą miesięcznika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.

3. Siedzibą Redakcji jest Pałac Czeczów  w Kozach, ul. Krakowska 5

§ 1

Redakcja działa na podstawie:

1. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach z dnia 6 lutego 2014 r. (§ 4 pkt.2, podpkt. 6) – załącznik do Uchwały NR XXXIX/263/14 Rady Gminy

2. Uchwały NR XLIII/299/14 Rady Gminy z dnia 11 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

3. Niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Celem działania Redakcji jest wydawanie czasopisma „Koziańskie Wiadomości”.

2. Do zakresu działania Redakcji należy:

 1. dokumentowanie aktywności samorządowej Gminy Kozy we wszystkich obszarach jej działania,
 2. informowanie mieszkańców o zadaniach podejmowanych i realizowanych przez Gminę Kozy,
 3. publikacja ogłoszeń i komunikatów urzędowych,
 4. informowanie mieszkańców o ważnych dla nich obowiązkach i przysługujących im prawach,
 5. publikowanie artykułów związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego oraz innych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy,
 6. popularyzacja aktywności gospodarczej mieszkańców, wpływającej na rozwój gminy,
 7. promocja ponadlokalnych osiągnięć mieszkańców w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, sportu, oświaty itp.
 8. popularyzacja lokalnej historii,
 9. zamieszczanie artykułów wspomnieniowych o zasłużonych mieszkańcach Gminy.
 10. ogłoszeń, reklam, życzeń, podziękowań, apeli, materiałów i ulotek wyborczych od wszystkich, z wyjątkiem pochodzących od organizacji pożytku publicznego,
 11. redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów otrzymanych materiałów i redagowania tekstów.
 12. zebranie materiałów do kolejnych numerów,
 13. zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego artykułów drukowanych w poszczególnych numerach,
 14. przestrzegania terminu wydawania każdego numeru.

3. Redakcja nie przyjmuje i nie publikuje:

 1. ogłoszeń, reklam, życzeń, podziękowań, apeli, materiałów i ulotek wyborczych od wszystkich, z wyjątkiem pochodzących od organizacji pożytku publicznego,
 2. redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie również prawo do skrótów otrzymanych materiałów i redagowania tekstów.

4. Zadaniem Redakcji jest:

 1. zebranie materiałów do kolejnych numerów,
 2. zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego artykułów drukowanych w poszczególnych numerach,
 3. przestrzegania terminu wydawania każdego numeru.

§ 3

1. W skład Redakcji wchodzą: przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy instytucji kultury, redaktor naczelny.

2. Skład Redakcji może być uzupełniany zgodnie z wolą zwykłej większości jej członków.

 

§ 4

1. Za zebranie materiałów do kolejnych numerów gazety odpowiada redaktor naczelny.

2. Do zadań redaktora naczelnego należy:

 1. gromadzenia materiałów i tworzenie dokumentacji fotograficznej do każdego numeru gazety,
 2. pisania tekstów z wykorzystaniem różnych gatunków dziennikarskich na tematy określone przez Redakcję,
 3. dbałość o poprawność merytoryczną, stylistyczną i ortograficzną wszystkich tekstów zamieszczonych w gazecie,
 4. redakcji tekstów otrzymanych, które wymagają korekt i współpracy z zespołem redakcyjnym,
 5. utrzymywania łączności z czytelnikami,
 6. terminowego przekazania gotowych materiałów do składu komputerowego,
 7. współpracy z osobą odpowiedzialną za skład komputerowy gazety w zakresie rozmieszczania tekstów i zdjęć, estetyki i atrakcyjności gazety,
 8. znajomości i przestrzegania prawa prasowego i autorskiego oraz prawa o dostępie do informacji publicznej.

3. Redaktora naczelnego zatrudnia wydawca gazety.

§ 5

1. Środki finansowe niezbędne do prowadzenia i wydawania gazety zapewnia Gmina Kozy w ramach dotacji przekazywanej co roku na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na wynagrodzenie dla redaktora naczelnego, na opłacenie składu komputerowego gazety oraz na opłacenie druku gazety.

3. Wydawca zobowiązany jest do rozliczenia się z wydatkowanych kwot w ramach rocznego sprawozdania z wydatkowania dotacji rocznej.

4. Gazeta samorządowa udostępniana jest mieszkańcom bezpłatnie i Redakcja nie ma prawa pobierania jakichkolwiek opłat.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane pisemnie, po uzgodnieniu z Redakcją.

kwpazdziernik2021

youtube tlo