Statut

 

UCHWAŁA NR XXIII/189/16
RADY GMINY KOZY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2, art.11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)


Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc Uchwała XXXIX/263/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 poz. 773) zmieniona Uchwałą Nr XLIII/299/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4690).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Sadlik

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/189/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kozy.

 

2. Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Nr 144/93 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutów Domowi Kultury w Kozach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach.

 

3. Biblioteka działa w szczególności w oparciu o;

1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”,
3) ustawę z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
4) postanowienia niniejszego statutu.


§ 2. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Gminę Kozy pod numerem 2.

 

2. Biblioteka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.

 

3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Gminie Kozy przy ul. Krakowskiej 5.

 

4. W strukturze organizacyjnej Biblioteki działa:

1) filia Biblioteki przy ul. Przeczniej 64 w Kozach,
2) Izba Historyczna Kóz im. Adolfa Zubera.

 

5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 3. 1. Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest upowszechnianie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa.

 

2. Działalność Biblioteki obejmuje w szczególności:

1) edukację kulturalną oraz upowszechnianie czytelnictwa,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych, kulturalnych, historycznych, oświatowych, informacyjnych,
4) upowszechnianie wiedzy i kultury.

 

3. Zadania wymienione w § 3 ust. 2 Biblioteka realizuje poprzez;

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych,
2) organizowanie, prowadzenie i promowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
3) organizowanie i promowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego,
4) obsługę czytelniczą osób niepełnosprawnych i chorych,
5) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzowanie książek i czytelnictwa,
6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i przechowywanie eksponatów muzealnych,
8) udostępnianie zbiorów muzealnych społeczeństwu przez stałą ekspozycję, jak również urządzanie wystaw i wernisaży,
9) współdziałanie z innymi bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

4. Zakres działania filii Biblioteki obejmuje:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych,
2) organizowanie, prowadzenie i promowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służące popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
3) organizowanie i promowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich oraz prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego,
4) obsługę czytelniczą osób niepełnosprawnych i chorych,
5) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzowanie książek i czytelnictwa,

 

5. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa w szczególności polegające na:

1) organizacji i prowadzeniu centrum informacji medialnej i prasowej oparte na tradycyjnych oraz nowoczesnych przekazach elektronicznych, spełniające potrzeby informacyjne społeczeństwa,
2) upowszechnianiu i popularyzacji źródeł informacji dotyczących działań samorządu, mieszkańców Gminy oraz środowisk lokalnych.

 

§ 4. Biblioteka współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym i może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.


III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 5. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do obowiązków Dyrektora należy:

1) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
2) kierowanie pracami Biblioteki oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd i użytkowanie,
3) planowanie i realizacja gospodarki finansowej Biblioteki,
4) ustalanie rocznego planu finansowego Biblioteki,
5) decydowanie o celowości wydatków w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami szczegółowymi,
7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Dyrektor może powołać organy doradcze.

 

4. Zasady powoływania, zakres działania oraz zadania organów doradczych określi regulamin nadany przez Dyrektora.


IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

§ 6. 1. Bieżąca działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z przychodów i dotacji, o których mowa w art. 28 ust. ust. 2 i 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

2. Biblioteka, w przypadkach określonych w ustawie o bibliotekach, może pobierać opłaty za swoje usługi.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.


  

wrzesien

youtube tlo