Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 4. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 5. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 6. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 8. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez Gminną Bibliotekę w Kozach
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Jurzak adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 817 41 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Budynek Biblioteki Publicznej zlokalizowany w Kozach przy ulicy Krakowskiej 5 posiada wejścia umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, w związku z powyższym została wyznaczona osoba, która umożliwi osobie niepełnosprawnej dostanie się do wskazanych pomieszczeń, bez barier architektonicznych.

Dodatkowo w budynku znajdują się sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Oferta pracy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza. Główne obowiązki: katalogowanie zbiorów w systemie SOWASQL/MARC21, realizacja zamówień czytelniczych, włączanie zwracanych materiałów na półki, prace związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania księgozbioru, przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zbiorów, nadzór nad sprzętem bibliotecznym...

Czytaj więcej: Oferta pracy w bibliotece

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 5, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 817 41 09

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 5, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 5, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 7817 42 91

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz przepisami szczegółowymi.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustaw z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

kwlistopad2021

youtube tlo