Koziański OMNIBUS 2023

Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozach zapraszają do udziału w 4. Edycji konkursu wiedzy KOZIAŃSKI OMNIBUS. Konkursowy test odbędzie w piątek 9 czerwca br., w przededniu Dni Kóz w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Pałac Czeczów) o godz. 17.00. Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań z różnych dziedzin wiedzy – w tym kilku dotyczących Kóz i trwa 30 minut. Zapisy od godz. 16.30 w dniu konkursu lub poprzez e-formularz.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Koziański OMNIBUS 2023

Ilość uczestników jest ograniczona (15 osób) – chętni, którzy zgłoszą się poprzez e-formularz mają pierwszeństwo udziału. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia (osoby niepełnoletnie mogą brać udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie Dni Kóz na scenie głównej. Zapraszamy do udziału.

OMNIBUS 2023 DO DRUKU A3 X10 2popr

 

Koziański OMNIBUS 2023 - Regulamin 4. edycji konkurs wiedzy „Koziański omnibus”:
1) Patronat konkursu:
Konkurs odbywa się pod patronatem Jacka Kalińskiego – Wójta Gminy Kozy;
2) Organizator konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
3) Cele konkursu:
a) popularyzacja i upowszechnianie wiedzy,
b) zachęcanie do czytelnictwa publikacji naukowych,
c) promowanie wartości stałej aktywności intelektualnej,
4) Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 9 czerwca 2022 r. o godzinie 17.00 w czytelni Gminnej biblioteki Publicznej w Kozach;
5) Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16. roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania,
b) obowiązuje limit uczestników w liczbie 15 osób,
c) zgłoszenie i udział w Konkursie jest dobrowolne,
d) zgłoszenie będzie możliwe tylko poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: http://oriniok.pl/gbpkozy/,
e) przesłanie zgłoszenia i udział w konkursie oznaczają, że rodzic lub opiekun prawny Uczestnika bądź pełnoletni Uczestnik zapoznał się z jego Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady Konkursu,
f) biorąc udział w Konkursie rodzic Uczestnika/opiekun prawny Uczestnika/pełnoletni Uczestnik potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody,
g) zgłoszenie do udziału w Konkursie będzie też możliwe w dniu konkursu od 16.30 w bibliotece;
6) Zasady konkursu:
a) każdy uczestnik Konkursu otrzyma do wypełnienia test wiedzy, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany będzie 1 punkt. Wygra uczestnik, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów, o zwycięstwie zadecyduje kolejność oddania testu prowadzącemu.
b) wszyscy uczestnicy zaczynają rozwiązywanie testu jednocześnie. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 20 minut.
c) test prowadzony i oceniany jest przez Komisję Konkursu powołaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach na podstawie przyjętego przez Organizatora klucza odpowiedzi. Wszystkie osoby znające pytania testowe przed rozpoczęciem Konkursu, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
7) Wyniki:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie Dni Kóz na scenie głównej.
Nagrody:
a) Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród:
▪ miejsce I dla osoby z najlepszym wynikiem,
▪ miejsce II i III;
b) Przyznane nagrody będą w formie rzeczowej. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.

 

maj

youtube tlo