Koziański Omnibus

kozianski omnibus 2021

Konkurs wiedzy „Koziański omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego

1. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
2. Patronat:
Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński.
2. Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania.
3. Cele konkursu:
• popularyzacja i upowszechnianie wiedzy;
• zachęcanie do czytelnictwa publikacji naukowych;
• promowanie wartości stałej aktywności intelektualnej.
4. Zgłoszenie do Konkursu:
Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa tuż przed rozpoczęciem Konkursu, tj. w dniu 12 września 2021 r. do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach (Pałac Czeczów w Kozach ul. Krakowska 5 – wejście od strony kaplicy przypałacowej) w godzinach od 15.00 do 15.30. Obowiązuje limit uczestników w liczbie 15 osób. Zgłoszenie wiąże się z wypełnieniem i podpisaniem karty zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
5. Zasady konkursu:
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do wypełnienia test wiedzy, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznany będzie 1 punkt. Wygra uczestnik, który otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów, o zwycięstwie zadecyduje kolejność oddania testu prowadzącemu. Wszyscy uczestnicy zaczynają rozwiązywanie testu jednocześnie. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 20 minut.
Test prowadzony i oceniany jest przez Komisję Konkursu powołaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach na podstawie przyjętego przez Organizatora klucza odpowiedzi. Wszystkie osoby znające pytania testowe przed rozpoczęciem Konkursu, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
6. Wyniki:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 12 września 2021 r. około godz. 17:00 na placu targowym w Kozach (scena Dni Kóz – Dożynek 2021).
8. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrodzenie jednej osoby z najlepszym wynikiem oraz przyznanie dwóch wyróżnień. Przyznane nagrody będą w formie rzeczowej. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach oraz Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

maj

youtube tlo