Świąteczny konkurs!

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO
pt. „Ozdoba choinkowa”


1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
2. Celem konkursu jest:
a. zachęcenie do kontynuowania i upowszechniania tradycji samodzielnego wykonywania świątecznych ozdób choinkowych,
b. rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych,
c. kultywowanie i promocja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
3. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin (co najmniej dwóch uczestników: dziecko i osoba dorosła).
4. Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne rodzinnie z dowolnie wybranego materiału oraz w dowolnej technice. Dodatkowo każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanej ozdoby/ ozdób wraz z metryczką (imię, nazwisko uczestników, wiek dziecka, pokrewieństwo, kontakt) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach do piątku - 11 grudnia 2020 r.
6. Dostarczenie pracy jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z uznaniem warunków regulaminu,
c. z oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia dostarczonej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, wydawnictw itp.,
e. z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autorów pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych i prasie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.
7. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna jest zgoda rodzica (opiekuna) stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. Wypełnioną zgodę należy dostarczyć do organizatora wraz z konkursową pracą.
8. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą podlegały ocenie.
9. Prace przechodzą na własność Organizatora.
10. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Ocenie podlegać będzie:
a. pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,
b. oryginalność prac,
c. pracochłonność i staranność wykonania,
d. ogólne wrażenie estetyczne.
11. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
12. Ponadto wszystkie zgłoszone prace będą opublikowane na profilu społecznościowym Facebook Organizatora, gdzie zostaną poddane ocenie internautów.
13. Tą drogą zostanie przyznana nagroda publiczności – internautów wyłoniona poprzez „polubienia”.
14. Termin głosowania internetowego trwa do niedzieli - 20 grudnia 2020 roku (do godziny 24.00).
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2020 roku poprzez opublikowanie ich na stronie www.gbpkozy.pl oraz na profilu: https://www.facebook.com/gbpkozy/.
16. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.
17. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną laureaci i pozostali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
18. Informacja o przetwarzaniu danych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach informuje, że:
• Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 5, 43-340 Kozy, tel. 33 8174 109, adres e-mail: dyrektor@gbpkozy.p.
•Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Wróbel. Można się z nim kontaktować pod nr telefonu: +48 33 817 42 91, poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
•Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją i udziałem w konkursie rodzinnym na ozdobę choinkową, komunikacją pomiędzy Biblioteką a uczestnikiem na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodę można wycofać w siedzibie administratora, lub mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizowanych zadań, dokumentowania prowadzonej działalności,
 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w zakresie dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
•Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentacji lub do czasu wycofania zgody. Dane osobowe Użytkowników profilu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
•Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
•Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
•Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
•Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


19. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 33 8174 109 lub bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach ul. Krakowska 5.

Załącznik do Regulaminu konkursu

Wyrażam zgodę na udział w konkursie rodzinnym pt.: „Ozdoba choinkowa” mojego dziecka: ......................................................................(imię i nazwisko).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach – organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) w celach wynikających z organizacji Konkursu.

Data i podpis …………………………………….

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Data i podpis …………………………………….

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………………………….. (Data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie).

Zostałem(am) poinformowany(a), że udzielenie zgody jest dobrowolne i mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

kwstyczen2022

youtube tlo